Færgesekretariatet

Slået op d. 08.05.2024

Sekretariatschef

Færgesekretariatet søger en ny sekretariatschef.

Stilling
Sekretariatschef
Ansættelsesforhold
Fuldtid
Område
Syddanmark
Arbejdssted
Vestergade 1, 5970 Ærøskøbing
Kontaktmail
bkp@genitor.dk
Telefonnummer
+45 3017 5490
Ansøgningsfrist
02.06.2024
Tiltrædelsesdato
Snarest muligt

Det er af mange grunde en meget attraktiv stilling. Her er nogle af grundene: 

 • Færgesekretariatet er et samarbejde mellem landets 18 kommuner, der ejer og driver en eller flere færger, der sejler til ’egne’ øer i kommunen. Formålet med Færgesekretariatet er at optimere færgedriften til de kommunale øer gennem et tværkommunalt samarbejde. Færgesekretariatet har positioneret sig som en vigtig stemme i forhold til staten, KL og ’det blå Danmark’ og opnået gode resultater. 
 • Som sekretariatschef bliver du en central spiller i forhold til rammerne for færgedriften til de kommunale øer, og du får en unik mulighed for at gøre din indflydelse gældende i forhold til at understøtte færgedriften og livet på øerne. Du vil være den drivende kraft i sekretariatet, både når det gælder om at give input til styregruppens strategi, og når de konkrete opgaver skal løftes. Du vil få administrativ bistand fra Ærø Kommune og evt. kunne tilkøbe yderligere specialistrådgivning efter behov. Der er ikke personaleansvar i stillingen. 
 • Du kommer rundt i hele landet og vil få et stort netværk – ikke bare i forhold til kommunerne, men også i forhold til relevante interesseorganisationer, KL, Erhvervsministeriet, Søfartsstyrelsen mv.   
 • Der er stor selvstændighed og fleksibilitet i stillingen. Det forventes, at du er en synlig samarbejdspart for medlemskommunerne (både for deres rådhuse, som oftest har rederiansvaret, og ude på færgerne) rundtom i landet og for interessenterne, som typisk har sæde i Københavnsområdet. Der stilles et kontor til rådighed for dig i Ærøskøbing, hvor du forventes at være regelmæssigt. 

Denne job- og personprofil indeholder for det første en beskrivelse af de væsentligste opgaver, som den nye sekretariatschef vil stå over for (læs afsnittet ’Jobprofil’). For det andet indeholder den en beskrivelse af de kompetencer, som Færgesekretariatet forventer, at den nye sekretariatschef har (læs afsnittet ’Personprofil’). 

Hvis du motiveres af opgaverne, og hvis du har kompetencerne, så vil vi opfordre dig til at søge stillingen. Hvis du søger den, så forventer vi, at du i din ansøgning og i dit CV forholder dig til både jobprofilen og personprofilen. 

Du kan sidst i profilen læse mere om selve ansættelsesprocessen og se, hvor du kan finde mere information om Færgesekretariatet og jobbet. 

Jobprofil 

Baggrund 

Færgesekretariatet er et samarbejde mellem landets 18 kommuner, der ejer og driver en eller flere færger med sejlads til egne øer (inden for den enkelte kommunes grænse). Færgesekretariatets blev etableret i 2015 og har til formål at optimere færgedriften til de kommunale øer gennem det tværkommunale samarbejde. Færgesekretariatets arbejde har sat sig solide spor. Der er f.eks. opnået store millionbesparelser for færgerne/kommunerne gennem fælles indkøbs- og rammeaftaler – og der er potentiale for samarbejde på yderligere områder. 

Færgesekretariatet arbejder samtidig for at sikre smidige love og rammer, der understøtter udviklingen af de kommunale færger og den trafikale infrastruktur til øerne. 

Færgesekretariatet har positioneret sig som en vigtig stemme i forhold til staten, KL og ’det blå Danmark’. De senere år er det f.eks. lykkedes at påvirke støtten til prisen på færgebilletter (landevejsprincippet, der sidestiller kommunal færgesejlads med transport på kommunal landevej) til gavn for den kommunale færgedrift og for øerne, ligesom det er lykkedes at få en større andel af puljen for grøn omstilling ud til medlemskommunerne qua udvikling af et standardfærgekoncept. 

Formelt set arbejder Færgesekretariatet for at: 

 1. Fremme tiltag, der kan optimere og effektivisere driften af færgerne, f.eks. gennem påvirkning af lovgivning og øvrig interessevaretagelse, indgåelse af konkrete indkøbs- og rammeaftaler, facilitering af uddannelsesforløb mv. 
 2. Styrke netværk for erfaringsudveksling og samarbejde medlemskommunerne imellem 
 3. ’Skabe værdi med færgen’, både i forhold til konkrete færgeindtægter og i relation til understøttelse af den kommunale dagsorden i forhold til udvikling af øsamfund/turisme. 

Der er nedsat en bestyrelseslignende styregruppe med repræsentation fra danske færgerederier/overfartsledere og kommuner. Michel van der Linden, direktør i Kalundborg Kommune, er i dag formand for styregruppen, men vil pr. 1. juni blive erstattet af en ny formand, der vælges på årsmødet ultimo maj. 

Sekretariatschefen understøttes administrativt af en medarbejder i Ærø Kommune, svarende til én dag om ugen. Bogholderi, betalinger mv. varetages også af Ærø Kommune. Ydelser som rådgivning inden for f.eks. jura, kommunikation, teknisk bistand mv. købes eksternt. Der er ikke personaleledelse i stillingen. 

Færgesekretariatet er finansieret gennem en statslig forhøjelse af øtilskuddet til kommunerne. 

Se mere om styregruppens medlemmer mv. her:   

https://faergesekr.dk/kommunernes-o-faerger/medlemmer 

Opgaver 

Du bliver et centralt omdrejningspunkt for Færgesekretariatets virke og vil være både den, der analyserer ’rigets tilstand’ og fremlægger forslag til strategier og aktiviteter for formand og styregruppe, og den, der repræsenterer Færgesekretariatet udadtil (i samarbejde med formanden), har dialogen med interessenterne og udfører Færgesekretariatets aktiviteter i praksis. 

Som Færgesekretariatets nye sekretariatschef bliver du overordnet ansvarlig for: 

 • at varetage Færgesekretariatets interesser i forhold til interessenter og samarbejdspartnere, herunder sikre gode rammevilkår for den kommunale færgedrift samt understøtte implementering af lovgivning på området
 • at understøtte en effektiv drift af færgerne
 • at understøtte et godt netværk for erfaringsudveksling og et godt samarbejde mellem medlemskommunerne gennem konkrete aktiviteter mv.
 • at ’skabe værdi med færgen’, herunder understøtte fremgang og styrke omsætning gennem konkrete initiativer
 • at sikre den daglige drift af sekretariatet, herunder sikre en sikker styring af økonomien (budget: i alt ca. 2,5 mio. kr.).

Det er en meget selvstændig rolle. Du vil få stor indflydelse på den videre udvikling af Færgesekretariatet, på stillingens indhold og på arbejdets tilrettelæggelse. 

Sekretariatschefen forventes at danne sig et overblik over opgaven og etablere et godt samarbejde med formand/styregruppe, men også at sætte tid af til at lære medlemskommunerne og interessenterne at kende. Samtidig er der en række områder der kræver dit fokus. 

Et af fokusområderne for sekretariatschefen er at sikre og synliggøre Færgesekretariatets fortsatte legitimitet. Det omfatter f.eks. at afdække og synliggøre nye potentielle samarbejdsområder inden for rammerne, hvor der kan opnås yderligere besparelser for færgedriften/kommunerne. Det omfatter også samspillet med og påvirkning af interessenter og lovgivere i forhold til at drive færge, herunder f.eks. at sikre fortsat tilskud til billetpriserne (landevejsprincippet). 

Et andet fokusområde er at understøtte den grønne omstilling. Kommunerne står over for store investeringer inden for en kortere årrække, da hovedparten af færgerne står til udskiftning inden for få år. Færgesekretariatet har målrettet arbejdet på at understøtte projektering af en standardfærge, med støtte fra staten, som både tager hensyn til økonomi og til klimapåvirkning. Fem kommuner er i dag pionerer på området. Færgesekretariatet har en rolle i at understøtte dette arbejde og arbejde for, at flere medlemskommuner tilslutter sig konceptet.   

Et tredje fokusområde er at sikre gode og mere enkle rammer for at drive de små færger (regelforenkling). Mange regler er omfattet af tradition og tager ikke tilstrækkelig højde for udviklingen og praksis på de små færger. Der er en åbning for at se på dette i Søfartsstyrelsen, men det er et område, som kræver særligt fokus. 

Det forventes, at den nye sekretariatschef fortsætter arbejdet med de foreliggende planer og aktiviteter, og at der udarbejdes et nyt arbejdsprogram op til årsmødet 2025. 

Dine væsentligste opgaver som ny sekretariatschef vil således være, at: 

 • Etablere og understøtte et godt samarbejde med den kommende formand og med styregruppen, herunder drive styregruppens arbejde i praksis.
 • Etablere og understøtte et godt samarbejde med medlemskommuner og synliggøre Færgesekretariatets arbejde. Det betyder at du forventes at være synlig på rådhusene, hvor rederiansvaret ofte ligger, men også ude på skibsdækket i forhold til dem, der varetager driften af færgerne.
 • Etablere et godt samarbejde med øvrige samarbejdspartnere på området, herunder KL, Erhvervsministeriet, Søfartsstyrelsen, de maritime interesseorganisationer, politikere på Christiansborg (herunder Udvalget for Landdistrikter og Øer), Småøernes Færgeselskab og Marstal Navigationsskole.
 • Udvikle og understøtte implementering af ny og eksisterende lovgivning, herunder at afdække lovområder med yderligere behov for regelforenkling til fordel for udviklingen af de små øfærger og for udvikling af øerne.  
 • Afdække potentielle samarbejdsområder, der kan optimere og effektivisere færgedriften yderligere. 
 • Være på forkant med udviklingen og bringe konkrete arbejdstemaer op i styregruppen inden for rammerne af Færgesekretariatets opgaver. Det gælder f.eks. at understøtte rekruttering og efteruddannelse af medarbejdere samt at understøtte den grønne omstilling af færgedriften på kort og langt sigt, herunder sikre, at yderligere kommuner tilslutter sig standardfærgekonceptet.

Der er stor fleksibilitet i stillingen, som kan varetages mange steder fra. Det forventes dog, at du også er synlig i medlemskommunerne, og at du prioriterer interessevaretagelse over for de centrale aktører. 

Faktaboks 

Titel: 

Sekretariatschef. 

Ansvarsområde og funktion: 

Sparring til og servicering af formand/styregruppe i forhold til Færgesekretariatets udvikling og aktiviteter, herunder udarbejdelse af dagsorden til møder mv. 

Facilitering af netværk for medlemskommuner 

Løbende interessevaretagelse 

Ansvar for gennemførelse af aktiviteter   Ansvar for økonomi. 

Løn og ansættelsesvilkår: 

Løn efter kvalifikationer inden for en ramme af ca. 700.000-800.000 kr. inkl. pension. 

Ærø er administrationskommune og stiller også et kontor til rådighed hos Ærøfærgerne. Det forventes, at man er på Ærø regelmæssigt, afhængigt af opgaverne. I starten dog lidt oftere. 

Reference: 

Styregruppen/ formanden.   

Personprofil 

Færgesekretariatet forventer, at du som ny sekretariatschef har flere års erfaring på arbejdsmarkedet og lægger vægt på, at du har de fleste af nedenstående faglige og personlige kompetencer i uprioriteret rækkefølge: 

 • Du har en akademisk tilgang, dvs. at du er analytisk og systematisk, kan samle input fra forskellige kilder, bearbejde og formidle det til rette modtager, skrive en dagsorden mv.
 • Du har et strategisk blik, som du er i stand til at omsætte til praksis.
 • Du kan forholde dig til lovgivning og udarbejdelse af høringssvar.
 • Du kender til kommunernes forskellige rammevilkår og udfordringer og har blik for kommunal interessevaretagelse og de politiske processer, og du har den tålmodighed, det kræver. Du har gerne konkret erfaring med interessevaretagelse.
 • Du har gerne kendskab til mekanismerne inden for søfartsområdet.
 • Du har et godt blik for effektiv drift.
 • Du er åben og nysgerrig og i stand til på den ene side at igangsætte og facilitere processer og på den anden side at have tålmodighed og sikre, at opgaven styres i mål.
 • Du arbejder selvstændigt, er ikke bange for ’hands-on’ på opgaverne og er god til at prioritere.
 • Du er proaktiv og loyal og handler gerne inden for de aftalte rammer, ligesom du gerne udfordrer opadtil.
 • Du er udadvendt, har et bredt netværk (gerne omfattende ’det blå Danmark’) og har let ved at skabe nye relationer.
 • Du kan tale med alle og bevæge dig rundt på både de bonende gulve og skibsdækket.
 • Du er synlig hos medlemskommunerne, både på rådhusene, som typisk har rederiansvaret, og ude på færgerne, og du er samtidig synlig hos relevante interessenter på området.
 • Du stiller gerne op som repræsentant for Færgeselskabet på konferencer og i pressen.
 • Du har gode kommunikative evner og får følgeskab. Du kan tale med alle og er i stand til at formidle svært stof til forskellige fagligheder – både skriftligt og mundtligt.

Ansættelsesproces 

Færgesekretariatet har nedsat et ansættelsesudvalg, der med hjælp fra Genitor gennemfører ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget består af: 

 • (afgående) formand for styregruppen Michel van der Linden, direktør i Kalundborg Kommune
 • medlem af styregruppen Søren Bach-Hansen, erhvervschef i Svendborg Kommune.

Du kan søge stillingen via Genitors hjemmeside: www.genitor.dk. Ansøgningsfristen er den 3. juni 2024. 

Ansættelsesudvalget mødes den 7. juni og udvælger kandidater til første samtalerunde. Hvis du bliver udvalgt, så hører du fra os umiddelbart herefter. 

Vi gennemfører to samtalerunder. Første samtalerunde afvikles den 10. juni, og anden samtalerunde afvikles den 21. juni. 

Mellem de to samtalerunder gennemfører Genitor et testforløb og indhenter referencer. 

Testforløbet omfatter: 

 • personlighedstesten NEO-PI-3, der er markedets bredest funderede og bedst dokumenterede
 • den kognitive test IST-Screening, der er en nuanceret test til vurdering af generel intelligens
 • en opfølgende testsamtale, hvor vi med udgangspunkt i personlighedstesten og den kognitive test drøfter dine kompetencer i forhold til den foranstående personprofil, og hvor du får en mundtlig feedback fra konsulenten.

Vi indhenter referencer for at validere oplysninger og vurderinger. Vi indhenter typisk tre referencer, og det sker i alle tilfælde efter forudgående aftale med dig. 

Vi udarbejder en skriftlig kandidatvurdering, og den udgør den samlede afrapportering af testforløbet og referencetagningen. Vurderingen indeholder: 

 • resultaterne fra personlighedstesten og den kognitive test
 • en vurdering af dine kompetencer i forhold til personprofilen
 • en generel vurdering af din ledelsesadfærd
 • en specifik vurdering af dine ledelsesmæssige styrker og svagheder i forhold til det konkrete job
 • en konklusion vedrørende match.

Vi sender vurderingen til dig forud for anden samtalerunde, hvor du får mulighed for at kommentere vurderingen over for ansættelsesudvalget. Vi præsenterer og gennemgår vurderingen for ansættelsesudvalget i forbindelse med anden samtalerunde. 

Ved anden samtalerunde præsenteres du for en caseopgave. 

Vi forventer, at der træffes ansættelsesbeslutning umiddelbart efter anden samtalerunde. Vi forventer tiltrædelse den 1. august 2024. 

Yderligere information 

På Færgesekretariatets hjemmeside kan du bl.a. læse mere information om Færgesekretariatet: https://faergesekr.dk/ 

 Her kan du bl.a. finde mere information om styregruppen og Færgesekretariatets forretningsorden: https://faergesekr.dk/kommunernes-o-faerger/forretningsorden Vi forventer, at du som kandidat har orienteret dig på hjemmesiden. 

Hvis du har spørgsmål om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afgående formand Michel van der Linden på tlf. 4016 3229, medlem af styregruppen Søren Bach-Hansen på tlf. 3017 5490 eller chefkonsulent i Genitor Berit Kjær Petersen på tlf. 2949 4419 eller bkp@genitor.dk. 

Hvis du ønsker en drøftelse af dine muligheder i jobbet, er du også meget velkommen til at kontakte Berit. Alle henvendelser behandles fortroligt. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Jobmarked

Se alle

Bliv opdateret med maritimedanmark.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra den maritime branche. Vi leverer nyhedsoverblikket og fagligheden, gode jobtilbud og faglige events. Hver dag,