Dom over russiske søfolk havner i Højesteret

Sagen om 28 russiske søfolk, der var tiltalt for at arbejde på Femern-projektet uden dansk arbejdstilladelse, men efterfølgende blev frifundet af såvel By- som Landsret, havner nu i Højesteret.

Arkiv.

Det sker efter at Procesbevillingsnævnet har givet Rigsadvokaten tilladelse til anke til Landsrettens dom til Højesteret
Østre Landsret stadfæstede tidligere i år en dom der faldt i byretten i 2021. Retten slog i dommen fast, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at kræve dansk arbejdstilladelse for arbejde udført om bord på udenlandske skibe, så længe der ikke er tale om fast arbejde.


De 28 søfolk arbejdede på to russisk indregistrerede slæbebåde, som havde til opgave at bugsere flydepramme med opgravet materiale. Sømændene opholdt sig i flere uger op til anholdelsen i dansk søterritorium, og der var under sagen enighed om, at sømændene forud for anholdelsen kun havde været i land ved påmønstring.


Et flertal på to af landsrettens dommere bemærkede, at det fremgår af § 13, stk. 1, i udlændingeloven, at udlændinge skal have arbejdstilladelse til lønnet eller ulønnet beskæftigelse mv., ligesom det fremgår af § 23 i udlændingebekendtgørelsen, at udlændinge foruden de tilfælde, der er nævnet i lovens § 13, stk. 1, skal have arbejdstilladelse til arbejde på søterritoriet og kontinentalsoklen.


Disse dommere bemærkede videre, at der for sømænd gælder en række undtagelser til kravet om arbejdstilladelse, og at der er en sådan uklarhed om regelgrundlaget, at der ikke er det fornødne sikre grundlag for at straffe for manglende arbejdstilladelse i den konkrete situation.


Et mindretal af landsrettens dommere fandt, at kravet om arbejdstilladelse i udlændingelovens § 13, stk. 1, ikke omfatter udenlandsk personale på udenlandske skibe, ligesom arbejdet efter sin karakter heller ikke er omfattet af udtrykket ”arbejder på søterri­toriet” i udlændingebekendtgørelsens § 23, hvorfor der af denne grund skal ske frifindelse af sømændene.


-mauh
 

Artikler

25.09.2023|Maritimedanmark.dk

Redningsstation er uden redningsbåd: Kan få fatale konsekvenser

24.09.2023|Maritimedanmark.dk

Kontrahering af produkttankskibe sætter rekord

23.09.2023|Maritimedanmark.dk

Nordatlantens største forskningsskib - Norrøna

23.09.2023|Maritimedanmark.dk

Lolland Kommune vedtager ny færgestrategi

22.09.2023|Maritimedanmark.dk

Nye kornskibe forlader Ukraine

22.09.2023|Maritimedanmark.dk

Kom med ombord på Laura Maersk

Copyright 2023